office:  0886669939  08 938 7777 2

Анализ на Изрядност

                                       Изтеглете теста на български език —->  тест за лични данни

Всяка фирма, която е тръгнала по пътя на хармонизирането си със правната рамка, третираща личните данни, е длъжен да оцени разстоянието, което я дели от удовлетворяване на законовите изисквания, с цел да установи и планира необходимите действия, до достигане на изрядност. Тази дейност се нарича Анализ на изрядността (Privacy Assessment). За извършването му е нужен задълбочен анализ на вече действащите мерки по сигурността на личните данни и изпълнените предписания. Анализът на изрядност се извършва, като се сравнява и оценява отдалечеността между вече съществуващите документация, процедури, мерки за сигурност във фирмата и определените изисквания в ЗЗЛД, и от указанията на Гаранта на личните данни (Gap analysis). С други думи, Анализът на изрядността предвижда за всеки от гореспоменатите елементи да се определи ниво на законова адекватност: ето защо Анализът на изрядност може да бъде извършен само от професионален екип от специалисти по личните данни. Екипът на Privacy System в рамките на Анализа на изрядност взима предвид следните аспекти: – Заложената в ЗЗЛД документация; – Физически мерки за сигурност; – Информационни мерки за сигурност; – Организационни мерки за сигурност (напр. наличните практики и/или процедури); Указания на Гаранта на личните данни- КЗЛД (напр. Системни администратори, видеонаблюдение, сателитна локализация, маркетинг и профилиране на клиента). Резултатът от Анализът на изрядност е доклад, на разположение на Собственика на ЮЛ, за ползване като помагало при взимането на решения, отнасящи се до изпълнението на предписанията и мерките за прилагане.