office:  088 666 9939 – 088 675 1052

Изтеглете теста на български език —-> тест за лични данни

scarica il test in lingua italiana —–> test privacy

BG

ОБУЧЕНИЕ

От  Рим започнаха Обучителните Курсове по лични данни, от май 2018 ще започнат и в гр. София

Обучихме български преподаватели с перфектно владеене на италиански език, които ще могат да извършват курсовете в Италия на невероятни цени!

Кодексът предвижда всички назначени обучители да бъдат запознати с актуалните начини по обработване на личните данни; освен това е важно всички оператори с лични данни да приложат в ежедневното си боравене с тях, предвидените от закона мерки за сигурност и вътрешнофирмените правила за държание. Обучението и запознаването на целия персонал, отговарящ и назначен за обработка на данните е основен инструмент за спазването на Кодекса в областта на защита на личните данни.
Освен че представлява законово задължение, обучението е основополагащо за максималното разпространение на културата на сигурност, избягвайки проблеми или заплахи, свързани със сигурността, причинени от незнаене при обработването на личните данни. В този смисъл, позлата от обучението не се ограничава до превенция на рисковете от правно естество: инвестиране в обучението означава и опазване на оперативния континуитет (business continuity) и на фирмения набор от данни.
Прилагането на нормата и осъзнаването на последствията от действията на организациите са теми, засегнати в нашите обучителни курсове: именно, само повече осъзнаване на материята на всички фирмени нива, гарантира задоволителна степен на превенция както на престъпления от изземване на лични данни, така и на незаконно боравене с тях. Курсовете на Академията за лични данни са конкретно посветени на: – Отговорниците на обработването на лични данни и на изпълнителите на обработването им.

Набраният опит и сътрудничеството позволява да предложим; – обучителни курсове в зала, с персонализирано съдържание и ориентирани към заинтересованата фирма; -курсове по каталог и кратки курсове в по- общ план по темата за личните данни; – магистрален курс за висше обучение на кадри и директори. Курсовете на Академията за лични данни могат да се провеждат както в нашите зали, така и при помещенията на фирмата и/или на заинтересованата организация. Всичките ни курсове имат заложен силно практически характер и се провеждат при непрестанно взаимодействие между преподаватели и курсисти. Съдържанията на курсовете „пасват“ по мярка, с цел въвличане на максимум участниците, за да разберат как разпоредбите за личните данни са тясно свързани с голяма част от изпълняването на ежедневните работни задачи.

Курс за Отговорниците по обработването на лични данни: общите цели на курса са запознаване със законовите задължения, произлизащи от опазването на личните данни и прилагането им в ежедневните работни практики; надграждане на стратегическата култура и визия по сигурността за гарантиране нивото на опазване на данните, съразмерно с важността на предлаганите услуги. В края на курса, участниците разбират също така как правилната организация на процесите на управление на информационния поток позволява не само ефикасно прилагане на законовите постановления, но и намаляване на разходите, произтичащи от пропуски в сигурността на боравенето с лични данни.

Курсове за изпълнителите на обработването на лични данни: обучението на обработващите личните данни често е най- критичната точка на процеса по хармонизиране на дадена фирма със Закона за личните данни. Най- мъчното начинание не е толкова намирането на експертни преподаватели или предоставянето на адекватно обучително съдържание, колкото да бъде убеден самият предприемач, че отреденото време за посещаване на курса не е в никакъв случай „загуба на време“, като се има предвид размера на санкциите при неспазване на Закона. Целта е да се запознае целият персонал, обработващ данни с основните законови принципи, с мерките за сигурност, които трябва да бъдат възприети и с насочващите нравствени линии за правилната употреба на фирмения инструментариум.

Курс за Системни администратори: заемащият тази фирмена длъжност потенциално има достъп до всякакъв тип данни. В тази връзка е нужно да се възприемат особени предпазни мерки. Със Системните администратори задълбочаваме разпоредбите по Европейски регламент 679, в частта отнасяща се до Системните администратори и до ангажиментите им в рамките на фирмата, до видовете на данните, с които се борави и до начина на управление на фирмената информационна инфраструктура.

Обучение на терен: макар че общите проблематики в приложението на Регламент 679 са многобройни, частните фирми, местната публична администрация, здравните заведения, училищата и браншовите асоциации трябва да справят с особеностите, свързани с дейността си и трябва да спазват определени разпоредби от същият Регламент 679.
За да се отговори адекватно на тази необходимост, изготвихме за тези организации, целенасочени курсове, предвиждащи засягане на многобройни практически случаи. Обучението на терен е начина на обучение, предлагащо по- голяма възможност на въвличане и пряко запознаване с отговорностите на участниците.  И така се отличава заради високото си ниво на интерактивност и анализ и по постоянното съпоставяне на ситуациите в конкретната работна среда, улеснявайки така възприемането на участващите в курса.  Също така, позволява преизпълнение на фирмените цели, по- малко проблеми при смените и извънредната работа и намаляване на разходите на преподавателите. Като последно по ред предимство, но не по важност, е възможността по време на занятията информацията относно реалното прилагане на нормативната база да бъде събрана директно, чрез операторите и да се установят проблемите и критичните точки. От дискусията почти винаги излизат наяве насоки относно нужната намеса за разрешаване на срещнатите проблеми и подобряване на конкретни области, които могат да бъдат синтезирани и представени на фирмената управа.