office:  088 666 9939 – 088 675 1052

Изтеглете теста на български език —-> тест за лични данни

scarica il test in lingua italiana —–> test privacy

ОБУЧЕНИЕ

 Обучението на целия персонал, отговарящ за обработването на лични данни, е част от принципите на отчетност и е основен инструмент за спазването на законодателството в областта на защита на личните данни.
Освен, че представлява законово задължение, обучението е основополагащо за създаване, поддържане и утвърждаване на култура на сигурност, създадена въз основа на адекватното управление на риска. Само чрез правилно и достатъчно изчерпателно определяне на потенциалните рискове и прилагане на адекватни мерки за тяхното намаляване, могат да бъдат избегнати проблеми или заплахи, свързани със сигурността, причинени от незнание, неглижиране на проблема или дори съзнателно нарушение на въведените правила при обработването на личните данни. В този смисъл, позлата от обучението не се ограничава само до превенция на рисковете: инвестиране в обучението означава и съхраняването на business continuity и на фирмения набор от данни.
Прилагането на законодателството и осъзнаването на последствията от действията на служителите за организациите са теми, засегнати в нашите обучителни курсове: само чрез повече осъзнаване на важността на материята на всички фирмени нива, може да се гарантира задоволителна степен на превенция.

Нашият международен опит и сътрудничеството ни позволяват да предложим курсове за обучение с персонализирано съдържание и ориентирани към практическо приложение.

Нашите курсове – както присъствени, така и онлайн, се провеждат при непрекъснато взаимодействие между преподаватели и курсисти. Съдържанията на курсовете са създадени “по мярка”, с цел въвличане максимално на участниците, за да могат да участниците в курса да разберат как разпоредбите за личните данни са тясно свързани с изпълнението на ежедневните им работни задачи.

Курс за Администратор на лични данни и Обработващи: общите цели на курса са запознаване със законовите задължения, произлизащи от защитата на физическите лица при обработването на личните данни и прилагането им в ежедневните работни практики; надграждане на стратегическата култура и визия по сигурността за гарантиране подходящо ниво на защита на данните, съразмерно с вида на предлаганите услуги. В края на курса, участниците разбират също така как правилната организация на процесите на управление на информационния поток позволява не само ефикасно прилагане на законовите разпоредби, но и намаляване на разходите, произтичащи от пропуски в сигурността при обработването на лични данни.

Курсове за служители, ангажирани в обработването на лични данни: обучението на обработващите личните данни често е най- критичната точка на процеса по хармонизиране на дадена фирма със законодателството в областта на защитата на личните данни.

Целта е да се запознае целият персонал, обработващ лични данни с основните законови принципи, с мерките за сигурност, които трябва да бъдат възприети и с въведените фирмените политика, правила и процедури. Много е важно всички ангажирани служители да осъзнаят, че ако въпреки всички предприети мерки се случи проблем със сигурността при обработването на лични данни, е от изключително значение те да разберат за проблема,  да реагират бързо и адекватно, което без предварително въведени процедури и правила и без проведено специализирано обучение е невъзможно.