Цялото интервю може да видите тук

На 15.02.18 се проведе телевизионно толк-шоу, в което участва нашият съучредител и завеждащ правните въпроси на Лични данни БГ, адвокат Теодора Саркизова.

Si è tenuto il 15 febbraio 2018 un talk show televisivo al quale ha partecipato la nostra socia fondatrice e responsabile legale Lichnidanni BG, Avvocato Teodora Sarkizova

Обсъдени теми: сдруженията и личните данни

Temi trattati associazioni e privacy

Адвокатът е съдружник и член на УС на важно българско сдружение, занимаващо се с асистиране на хора в затруднено положение.

La avvocato è socia e membro del direttivo di una importante associazione bulgara che si occupa di assistenza alle persone in difficoltà

т