office:  088 675 1052    —-     088 666 9939

Privacy Policy

al termine della versione bulgara è presente la versione italiana

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Относно: използването на интернет страницата www.lichnidanni.eu

В сила от 20.05.2018 г.

Последно изменена на 20.05.2018 г

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, “Лични данни БГ” ООД, ЕИК 204778260, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, бул. Мадрид 47, („Дружеството“), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница www.lichnidanni.euсе притежава от “Лични данни БГ” и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. “Лични данни БГ” ООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ние не продаваме вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, посредством която едно физическо лице може да бъде идентифицирано (например- имена, възраст, дата на раждане, електронен адрес, телефон, геолокация и много други).

“Лични данни БГ” ООД не обработва данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

“Лични данни БГ” ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

Лични данни БГ ООД събира само необходимата по закон информация с оглед изготвяне на оферти и сключване на договор за консултантска услуга. Чрез електронната форма за контакт се събират име и електронен адрес.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Предоставените от Вас лични данни се използват само с цел предоставяне на информация и осъществяване на договорената услуга. Основание – преддоговорни и договорни отношения.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни не се предават на трети лица. Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Лични данни БГ ООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

Лични данни БГ ООД не прехвърля данните Ви извън в трети страни извън ЕС като правило.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Лични данни БГ ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на Лични данни БГ ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които Лични данни БГ ООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на Лични данни БГ ООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на Лични данни БГ ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

  1. да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт;
  2. право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Лични данни БГ ООД;
  3. право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
  4. право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;
  5. правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
  6. право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
  7. право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на info@lichnidanni.eu или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр.София, бул. Мадрид 47.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в Лични данни БГ ООД, моля свържете се с нас по следните начини:

На имейл адрес: info@lichnidanni.eu

По пощата: Гр.София, бул. Мадрид 47

Privacy Policy

679/2016

La definizione di Policy per garantire la Privacy e la Sicurezza dei dati costituisce per le aziende uno strumento per favorire l’applicazione della normativa e delle misure di sicurezza, e verso il mondo esterno rappresenta un efficace biglietto di presentazione. È dunque necessario adottare e diffondere una politica aziendale trasparente in cui siano esplicitati i limiti di utilizzo delle risorse assegnate ai dipendenti, per lo svolgimento delle mansioni lavorative, nonché le regole comportamentali da osservare per trattare in modo sicuro sia i dati informatici che quelli cartacei. In tal modo, l’Azienda protegge i propri investimenti, salvaguarda i dati e le informazioni, si tutela da potenziali responsabilità legali, evita problemi di sicurezza informando e incentivando i comportamenti corretti, protegge la propria reputazione.

Mario Ponte di Lichnidanni BG suggerisce di prendere visione delle regole di trattamento dei dati personali e dell’informativa sull’uso dei Cookie che sono descritti in questa pagina. 


Gentile utente, LICHNI DANNI SRL con sede in Viale Madrid 47 – 1505 Sofia (BG), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali intende fornirLe il più ampio riscontro delle modalità di trattamento dei suoi dati personali.
A seguito dell’attuazione della normativa europea sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e della relativa norma italiana di riferimento, riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e la loro tutela, come uno degli obiettivi principali della propria attività.
La invitiamo pertanto a leggere con attenzione la presente informativa, poiché vi sono riportate tutte le informazioni necessarie alla tutela dei dati personali e delle relative misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza.
La presente informativa è resa solo per il sito www.lichnidanni.eu  mentre non si applica ad altri siti web eventualmente consultati tramite link esterni; LICHNI DANNI SRL la informa inoltre che il trattamento dei suoi dati personali sarà basato sui principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
Titolare
Titolare del trattamento del Sito è LICHNI DANNI SRL

Dati personali oggetto del trattamento I Dati Personali, intesi come qualunque informazione ci permetta di identificarla direttamente o indirettamente, raccolti attraverso le informazioni che volontariamente lei immette nel nostro sito, sono i seguenti:
email, Nome, Cognome, Azienda(facoltativo), Posizione(facoltativo),
Cookie
LICHNI DANNI SRL utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e alla fruibilità del sito. I plugin derivanti da plugin social e cookie analitici di terze parti sono anonimizzati.
cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Inoltre, consentono di distinguere tra i vari utenti collegati al fine di fornire un servizio richiesto all’utente giusto (Login), e per motivi di sicurezza del sito. Per questi cookie non occorre consenso;
cookie di analisi, utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Sono assimilati ai cookie tecnici se il servizio è anonimizzato.
Istruzioni per disabilitare i cookies:
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Opera
Apple Safari 
Dati forniti volontariamente
Attraverso il Sito ha la possibilità di fornire volontariamente Dati Personali come ad esempio il nome, cognome e indirizzo e-mail, e quindi il titolare (LICHNI DANNI SRL) dovrà necessariamente acquisire tali informazioni per dare seguito alle richieste ricevute.
Finalità, base giuridica
I Dati Personali che ci fornisce attraverso il sito saranno trattati da LICHNI DANNI SRL, a seconda delle sue richieste, per le seguenti finalità:
Registrazione al servizio di invio news letters
e privacy tools;
Per rispondere ad una sua richiesta di contatto per informazioni di suo interesse;
La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui al punto 1) è il consenso per il punto 2) la base legale rientra nell’ambito contrattuale o pre-contrattuale.
Le ricordiamo che il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento prima della revoca dello stesso.
Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
Misure di sicurezza
I dati degli utenti sono trattati in modo lecito e corretto, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Le misure tecniche e organizzative informatiche e/o telematiche impiegate nel manutenere il dato sono volte alla stabilità e all’erogazione etica del servizio.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Comunicazione dei dati a terzi
I suoi Dati Personali potranno essere comunicati a:
ai soggetti che occorrono a garantire l’erogazione dei servizi offerti dal Sito, ad esempio l’invio di e-mail e l’analisi del funzionamento del Sito, soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento di LICHNI DANNI SRL;
persone autorizzate da LICHNI DANNI SRL al trattamento dei Dati Personali
agenzie organizzative di cui LICHNI DANNI SRL si avvale per invitarla a partecipare ad eventi, manifestazioni, corsi, riunioni,
forze di polizia, ogniqualvolta ciò sia richiesto da una norma di legge o da un provvedimento di un’autorità competente.
In ogni caso i suoi dati personali non vengono trattati al di fuori dello spazio dell’unione europea.
Conservazione dei dati
LICHNI DANNI SRL tratterà i suoi Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi dei punti indicati nelle finalità. Per il servizio di news letters i suoi Dati Personali verranno trattati fino a quando non deciderà di annullare l’autorizzazione al servizio e comunque per un periodo non superiore ai 3 anni dalla data di iscrizione, dopodiché le verrà richiesto di rinnovare il suo consenso. Fatto salvo quanto sopra, LICHNI DANNI SRL tratterà i tuoi Dati Personali fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da LICHNI DANNI SRL, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) ai seguenti riferimenti:
Via 6 Settembre, 1505 Sofia (BG) tel. 00359 88 666 9939 – email mario.ponte@lichnidanni.eu 
Sarà nostra cura rispondere alla sua richiesta entro un mese dalla data di ricezione della stessa; tale termine potrà essere prorogato di eventuali ulteriori due mesi nel caso di particolare complessità e del numero delle richieste. In caso di inottemperanza alla richiesta, Ella potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) ex art. 77 e proporre ricorso giurisdizionale ex art. 79.