В последните месеци много организации бяха принудени да наложат работа от разстояние в една или друга степен. Специфичните трудови правоотношения по отношение на работата от разстояние в България са уредени в Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда /ЗИДКТ/ (ДВ, бр.82 от 21.10.2011г.) Промените са приети във връзка с необходимостта от предприемане на мерки за прилагането на Европейското рамково споразумение за работата от разстояние. Работата от разстояние е дефинирана в чл.107з, ал.1 и 2 (КТ) като форма за организиране на работа, изнесена извън помещенията на работодателя, извършвана по трудово правоотношение, чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя, и има доброволен характер.

Тъй като тази модел на работа води до повишено ниво на риск от нарушения на сигурността на личните данни (чл.33 GDPR), ние създадохме специализирана професионална услуга, чрез която вие можете да получите структуриран анализ на фирмените процеси по обработване на лични данни при работа от разстояние, с посочване на конкретните рискове, който ще ви даде възможност да идентифицирате евентуални несъответствия с действащата правна уредба. По този начин, ако е необходимо, ще можете да вземете мерки и да бъдете сигурни, че извършваните от вас действия ще бъдат изцяло съгласно изискванията на Регламент 2016/679 (ЕС) – (GDPR).

Най- общо рисковете, свързани с работата от разстояние, могат да бъдат определени в две големи групи:

1. Значително увеличаване на риска при обработването на лични данни, за които работодателят, в качеството на Администратор на лични данни, носи отговорност, да бъдат обработвани от служителите, без да бъдат спазвани всички технически и организационни  мерки за сигурност и без да бъде гарантирана законосъобразността и правилността на обработването;

2. Риск от навлизане в личното пространство на служителите и техния личен живот, извън пределите на работните ангажименти.

Нашата консултация има за цел също така да анализира и намали възможността от настъпване на тези рискове, като посочи добри практики за обработване

на лични данни, включително чрез принципа за свеждането на данните до минимум.