office:  0886669939  08 938 7777 2

Изтеглете теста на български език —->  тест за лични данни

  Система за Управление на Информационната Сигурност

За да се изгради във времето ефикасна и последователна система на управление на Личните данни, нужно е да се приложат точно определени мерки за сигурност, процедиране и контрол. Тези изисквания са заложени с особен акцент в Европейския Регламент. Те са свързани с прилагането на принципа на Отчетност, присъстващ отново в него. Затова е необходимо всяко дружество да изготви годишен план за Одит на Защитеността на личните данни, като се започне от вътрешен такъв. Главната цел на Одитa на Защитеността на личните данни е оценяването дали са спазени критериите (законови и вътрешноорганизационни изисквания) и посочването на евентуални коригиращи и/или подобрителни действия. Одитът на Защитеността на личните данни се извършва от професионален екип на Eвро 7 група www.uesb.eu като се изпълняват насочващите линии по ISO 17065:2012 и предвижда следните фази:

Преразглеждане на наличната документация
Подготовка за Одита (чек лист на критериите на проверката и на заинтересованите ресурси)
Извършване на Одита на терен.
Изготвяне на Одитен доклад
Приключване на Одита и посочване на коригиращите и/или подобрителни действия.

За повече яснота, хубаво е да се напомни, че Одита на Защитеността на Личните данни (Privacy Audit) и Оценяването на поверителността (Privacy Assessment) се различават по начина и целите на извършване. За една ефикасна и последователна Система за Управление на Личните данни, се препоръчва първо да се извърши Оценяването. След като бива завършен процесът на началното приравняване със законовите изисквания, следва планирането във времето на серията от Одити.