Лични данни БГ ООД е международна фирма, специализирана в областта на консултантските услуги за хармонизиране на организациите с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и защитата на правата на физическите лица по отношение на обработваните техни лични данни. Тези услуги включват един индивидуален и цялостен подход, който обхваща не само проверката за актуално ниво на съответствие, подготовката на всички документи, технически и организационни мерки, процедури за съответствие, но и последващ периодичен контрол на всички елементи от модела за цялостна защита на личните данни и на правата на физическите лица, субекти на данните.

Нашите професионалисти са сертифицирани “European Privacy Auditor”, съгласно схема за сертификация ISDP©10003, акредитирана от Акредиа, и са в състояние още от етапа на предварителния, т.нар. Gap анализ, да Ви предоставят експертна консултантска услуга с визия за целия процес на въвеждане на съответствие със законодателството в областта на личните данни.

Всички консултантски услуги, извършвани от Лични данни БГ ООД, за въвеждане, поддръжка и актуализиране на моделите за защита на личните данни, съпроводени с план за проверка на отделните елементи, консултациите във връзка с обработването на специални категории данни и специализирани програми за обучение, са изработени и прилагани изцяло в съответствие с нормите на Европейското и националното законодателство.

Моделите за защита на личните данни, които прилагаме, използват схемата “Plan-Do-Check-Act” (PDCA), която е в основата на системите за управление на качеството.

Лични данни БГ ООД разполага с DPO (Data Protection Officers), преминали европейски програми за обучение в други държави на ЕС. Едно необходимо уточнение- към момента депозирана схема в България за сертифициране на такива специалисти няма и, съответно, никоя фирма или сертификиционен орган не е оторизиран да издава подобни сертификати. Самата Комисия за защитата на личните данни публикува на своя сайт важното уточнение, че никой от провежданите курсове и издадени сертификати от различни фирми и организации в България, не са получили оторизиране от страна на Комисията, и съответно, тези курсове и сертификати не могат да бъдат считани за такива, издадени в съответствие с Европейския регламент 2016/679.